หน้าหลักระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มความรู้(Cop) ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ถาม-ตอบ ที่พบบ่อย(FAQ) รายงาน

รายละเอียดความรู้


แนวปฏิบัติในการจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)
อ่าน: 459 ความคิดเห็น: 0   

ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการกำหนดนโยบายการดำเนินการตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เพื่อการจัดทำ ตรวจติดตาม ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา นั้น

งานพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติในการจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และรองรับนโยบายในการเปลี่ยนแปลงกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเป็นผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการ ในการขอรับการประเมินและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน www.register.rmutsb.ac.th หัวข้อ "องค์ความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2562"

     ไฟล์แนวปฏิบัติในการจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)หมวดหมู่ :
สังกัด :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   หันตรา
  วันที่ 31 มี.ค. 2563 เวลา 14:23:33.440

Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.