หน้าหลักระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มความรู้(Cop) ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ถาม-ตอบ ที่พบบ่อย(FAQ) รายงาน

รายละเอียดความรู้


แนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการบริหารจัดการนักศึกษาเข้าใหม่
อ่าน: 472 ความคิดเห็น: 0   

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กำหนดให้แต่ละหน่วยงานมีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นั้น
เนื่องด้วยปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารเข้ามาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานและการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์เป็นจำนวนมาก  งานสำนักงานศูนย์วาสุกรี สำนักส่งเสริมวิชาการและ   งานทะเบียน จึงได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการบริหารจัดการนักศึกษาใหม่ และเป็นแนวทางให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการรับสมัครนักศึกษาได้นำแนวทางไปใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย และนักศึกษา โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็ปไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน www.register.rmutsb.ac.th หัวข้อองค์ความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2562

ไฟล์แนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการบริหารจัดการนักศึกษาเข้าใหม่

 

 

 

 

 หมวดหมู่ :
สังกัด :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วาสุกรี
  วันที่ 31 มี.ค. 2563 เวลา 14:26:44.223

Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.