หน้าหลักระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มความรู้(Cop) ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ถาม-ตอบ ที่พบบ่อย(FAQ) รายงาน

รายงาน


เลือก  ปี พ.ศ.
รายงานสรุปการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ทั้งหมด
กลุ่มความรู้(CoP) ความรู้(CoP) ความรู้(บุคคล) สมาชิก
152 714 1120 1264
รายงานสรุปการจัดการความรู้ จำแนกตามหน่วยงาน ทั้งหมด
หน่วยงาน กลุ่มความรู้(CoP) ความรู้(CoP) ความรู้(บุคคล) สมาชิก
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 6 50 6
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 2 2 6 7
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 6 14 19
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 6 17 70
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 23 18 27 46
ศิลปศาสตร์ 5 10 13 20
สำนักงานอธิการบดี 30 70 127 287
สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 4 18 15
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 75 585 836 765
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3 6 11 27
วิทยาลัยการจัดการ 1 1 1 2
รวม 152 714 1120 1264


Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.